آرامگاه و قبر فروش قبر

فروش قبر

0
212

فروش قبر در قطعه ۱۱۱ بهشت زهرا واقع در قطعات قدیمی

 یک قطعه قبر ۲ طبقه به علت مهاجرت در قطعه ۱۱۱ به فروش میرسد.

سلیمی

۰۹۱۲۲۱۹۸۴۳۷