خانه اطلاعات علمی متن کارت دعوت شعر و متن کارت دعوت مجلس ختم – پدر

شعر و متن کارت دعوت مجلس ختم – پدر

متن کارت دعوت مجلس ختم پدر شماره ۱

باز گشت همه به سوی اوست                       پدر رفت اما نه در زیرخاک

نگردد نهان اختر تابناک                                                          دریغا که مرگ پدر زود بود

سر انجام عمرش غم آلود بود                                           ولیکن از این مرگ ظاهر چه باک

چه او زیست آزاد و خوشنام  و پاک

******************

متن کارت دعوت مجلس ختم پدر شماره۲

پدرم چگونه باور کنیم که دیگر تو را نداریم

با رفتنت آرزو ها رفت خنده ها خشکید چهره ها پژمرد…

**

متن کارت دعوت مجلس ختم پدر شماره۳

پدر سرا پا لطف بود و مهربانی امید                                   عشق بود و عشق بود و آرزو بود و نوید

دلت حق همراه او و یاد او جاوید باد                                               در بهشت جای و سرایش روشن است خورشید باد

***********************

متن کارت دعوت مجلس ختم پدر شماره۴

کسی که حرف مرا می شنید پدر بود                         کسی که ناز مرا می کشید پدر بود

کسی که شیره جان می مکید من بودم                                    کسی که روح بر تن می دمید پدر بود

***************************

 

متن کارت دعوت مجلس ختم پدر شماره۵

هر که آمد رفتنی است                                   پدرم در دلم از داغ تو غوغاست هنوز

غم فقدان تو پنهان به دل ماست هنوز                              گرچه ناگه به دل خاک سیه آسودی

هر کجا می نگرم روی تو پیداست هنوز

********************

متن کارت دعوت مجلس ختم پدر شماره۶

یاد آن شبها که مرا شمع جان بودی                           در نا امیدی ها جاودان بودی

زندگی گرچه رنج و سختی بود                                                           به نازم همتت چه ناز و مهربان بودی

**********************

متن کارت دعوت مجلس ختم پدر شماره۷

روح پاکت با امیرالمومنین محشور باد                                           خانه قبرت ز الطاف خدا پر نور باد

ای چراغ زندگانی ای پدر یادت به خیر                                      خاطرات در باغ فردوس برین مسرور بود

********************

متن کارت دعوت مجلس ختم پدر شماره۸

مردان خدا چه با صفا می میرند                           جان باخته در راه خدا می میرند

گویی که رسیده حکم آزادیشان                                   خندان لب و با میل و رضا می میرند

****************

 

متن کارت دعوت مجلس ختم پدر شماره۹

کسی بر سرخود سایه پدر دارد                                                             یقین ز لذت مهر پدر خبر دارد

وجود مادر اگر با فرشته یکسان است                                    ولی وجود پدر رتبه دگر دارد

**********************

متن کارت دعوت مجلس ختم پدر شماره۱۰

علی امام من است و منم غلام علی                                هزار جان گرامی فدای نام علی

نوشته بر در جنت به خط لم یزلی                                              شفیق روز قیامت محمد است و علی

*************************

متن کارت دعوت مجلس ختم پدر شماره۱۱

گردش دور قمر نه تو دانی ونه من                              وقت اعلان سفر را نه تو دانی ونه من

تا بود سایه پر مهر پدر بر سر ما                                                 به خدا قدر پدر را نه تو دانی نه من

*****************

متن کارت دعوت مجلس ختم پدر شماره۱۲

لحظه ی با پدر بودن مرا یادش بخیر                                            آن نشاط وشادی مهر و وفا یادش به خیر

خوش بهاری داشتم اما خزان شد گلشنم                                         یاد آن گلواژه عشق وصفا یادش به خیر

******************************

 

 

متن کارت دعوت مجلس ختم پدر شماره۱۳

انالله واناالیه راجعون

ای سفر به معراج به یادت هستم                                        ای پدر ما همگی چشم به راهت هستیم

تو سفر کردی و آسوده شدی از دوران                            همه ماتمزده هر لحظه به یادت هستیم

**************************

متن کارت دعوت مجلس ختم پدر شماره۱۴

تا هست پدر قدر باید داشت                                      دین تاج گران قدر به سر باید داشت

گویند صدف خانه و گوهر پدر است                                  عشق صدف و قدر گوهر باید داشت

********************

متن کارت دعوت مجلس ختم پدر شماره۱۵

پدرم پشت دو بار آمدن چلچله ها پشت دو برف                                    پدرم پشت دو خوابیدن در مهتابی

پدرم پشت زمان ها مرده است                                                                                  پدرم وقتی مرد آُسمان آبی بود

********************

متن کارت دعوت مجلس ختم پدر شماره۱۶

پدرم بارش باران خدا بود                                 پدرم حاکم پیمان و وفا بود

پدرم جلوه ایمان ورضا بود                                                    پدرم بر سر ما مرغ هما بود

*********************

 

متن کارت دعوت مجلس ختم پدر شماره۱۷

ونگویم بدو میل به ناحق نکنیم                                 جمله ای بود که بابا می گفت

پدرم روحت شاد                                                           خاطراتت شاد باد

*****************

متن کارت دعوت مجلس ختم پدر شماره۱۸

پدر رفتی و فکرش را نکردی                                       که مرگ تو بود داغی جگر سوز

دلم را خوش بر این دارم عزیزم                                        که خواهم آمدن سوی تو یک روز

**********************

متن کارت دعوت مجلس ختم پدر شماره۱۹

مادر چشم تر و دل نگران   میگشاید دستان                                                 که بیا باز به آغوش و برم

در دلش ترس سوال فرزند      چه جوابی بدهد.                                          چون بپرسد چرا نیست کنارت بابا

*************************

متن کارت دعوت مجلس ختم پدر شماره۲۰

چه سخت است دردل گریستن و سختی بر زبان نراندن

چه سخت است بدون او زیستن و چهره پر مهر خندان

با صفا و صمیمی او را در خاک جستن اکنون که به تقدیر و مشیت الهی

در فراق پرواز روح بلندی پدری مهربان می سوزیم

از تو می خواهیم مارا در همه حال صبور  و بردبار قرار دهی

**********************

 

متن کارت دعوت مجلس ختم پدر شماره۲۱

روزی از راه رسید                                    که پدر لحظه بدرودش بود

پدرم آنکه چو خورشید به ما گرمی داد                                                               پیش چشم افسرد

باغ سر سبز امیدم افسرد

***************

متن کارت دعوت مجلس ختم پدر شماره۲۲

وجودت ای پدر مهر و وفا از خانه رفت                               قمری شیدای ما از بام این کاشانه رفت

تا که ما شیدایی مهر آن پدر گشتیم او                                                      دل زما بر کند و رخ بر تافت چون پروانه رفت

**********************

متن کارت دعوت مجلس ختم پدر شماره۲۳

غم مرگ پدر کوچک غمی نیست                                        جگر می سودزد و درد کمی نیست

پدر زیبا گل باغ وجود است                                                      که بی او زندگانی جز ماتمی نیست

*******************

متن کارت دعوت مجلس ختم پدر شماره۲۴

ای دل سیاه شو که چراغت ز دست رفت                                                ماهی که بر دو دیده ما نشست رفت

خشنودی و نشاط من از عشق و زندگی                                        رویای پدر بود که آن هم زدست رفت

******************

 

متن کارت دعوت مجلس ختم پدر شماره۲۵

بر خیز پدر به جاست که بیدار شوی                                         و این قافله را دوباره سالار شوی

دل را به فدای قدمت می ریزم                                             یکبار دگر اگر تو تکرار شوی

*******************

متن کارت دعوت مجلس ختم پدر شماره۲۶

پدرم دست عجل زود تورا پرپر کرد                                  فرزندت گریه کنان رخت عزا بر تن کرد

دوستانت همگی از غم تو نالیدند                                               اشک چشم همگان خاک مزارت تر کرد

*************************

متن کارت دعوت مجلس ختم پدر شماره۲۷

تشنه ام تک و تنها اشک می ریزم                                       پدر تو رفتی این روزگار بی تو گذشت

تو در مسیر طلوعی و من اسیر غروب                                   بیا ببین چگونه شب تار بی تو گذشت

*********************

متن کارت دعوت مجلس ختم پدر شماره۲۸

آن گنج نهان در دل خانه پدرم بود                                                هم تاج سرم بود و همی بال و پرم بود

هرجا که زمن نام و نشانی طلبیدند                                                     آوازه نامش سند معتبرم بود

****************

متن کارت دعوت مجلس ختم پدر شماره۲۹

گفتم که پدر رسم اخوت نه چنین بود                                                گفتا که عزیزم چه کنم عمر همین بود

گفتم پدر وقت سفر بود بسی زود                                                            گفتا پسرم مصلحت حق در این بود

********************

متن کارت دعوت مجلس ختم پدر شماره۳۰

از ملک جهان رفت به جنت پدر ما                                            برداشته شد سایه لطفش زسر ما

افسرده نمی خواست دل همسر و فرزند                                     افسوس فلک کرد پرواز غم جگر

***********************

متن کارت دعوت مجلس ختم پدر شماره۳۱

گفتم که پدر رسم بزرگی نه چنین بود                                        گفتا چه توان کرد که تقدیر چنین بود

گفتم که نه وقت سفرت بود چنین زود                                 گفتا که مگو مصلحت حق چنین بود

*********************

متن کارت دعوت مجلس ختم پدر شماره۳۲

پدر آن تیشه که بر خاک زد دست عجل                                     تیشه ای بود که شد باعث ویرانی من

آنکه در زیر زمین داد سر و سامانت                                          کاش می خورد غم بی سرو سامانی من

*************************

 

 

 

متن کارت دعوت مجلس ختم پدر شماره۳۳

پدر آن تیشه که بر خاک زد دست عجل                                                           تیشه ای بود که شد باعث ویرانی من

یوسف نام نهادند به گرگت دادند                                               مرگ گرگ تو شد ای یوسف کنعانی من

مه گردون ادب بودی و درخاک شدی                           خاک زندان تو گشت ای مه زندانی من

**************************

متن کارت دعوت مجلس ختم پدر شماره ۳۴

خاطر آخرین نگاهش قلبمان را به آتش کشیده یاد آخرین کلام گرمش

سینه را مالامال اندوه کرده است و در میان موجی  از ناباوری

طوفان زمان پدر عزیزمان را به همراه خود برد و هم اکنون

در ماتم تنهاییمان  و خلوت سرای بی کیهاییمان باغم جانسوز

در حسرت نگاه با محبت و کلام رضوانیش می سوزیم

*****************************

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شش − 2 =