احکام غسل میت

احکام غسل میت:

واجب است میت را سه غسل بدهند:

اول: به آبی که با سدر مخلوط باشد.

دوم: به آبی که با کافور مخلوط باشد.

سوم: با آب خالص

. سدر و کافور باید به اندازه ای زیاد نباشد که آب را مضاف کند و به اندازه ای هم کم نباشد که نگویند سدر و

کافور با آب مخلوط شده است.

. اگر سدر و کافور به اندازه ای که لازم است پیدا نشود بنا بر احتیاط واجب باید مقداری که به آن دسترسی دارند

در آب بریزند ولی آن قدر کم نباشد که آب سدر و کافور اصلا صدق نکند.

. کسی که برای حج احرام بسته است اگر پیش از تمام شدن سعی بین صفا و مروه بمیرد، نباید او را با آب کافور

غسل دهند و به جای آن باید با آب خالص غسلش دهندو همچنین اگر در احرام عمره پیش از کوتاه کردن مو بمیرد.

. اگر میت و کسی که او را غسل می دهد هر دو مرد یا هر دو زن باشند بهتر آن است که غیر از عورت جاهای دیگر میت برهنه باشد.

. غسل میت مثل غسل جنابت است و احتیاط واجب آن است که تا غسل ترتیبی ممکن است میت را غسل ارتماسی ندهند، ولی

در غسل ترتیبی فرو بردن هر یک از سه قسمت بدن میت، در آب کثیر جایز است.

. کسی را که در حال حیض یا در حال جنابت مرده لازم نیست غسل حیض یا غسل جنابت بدهند، بلکه همان غسل میت برای او کافی است.

. جائز نیست که برای غسل دادن میت مزد بگیرند ولی مزد گرفتن برای کاهای مقدماتی غسل حرام نیست.

. اگر آب پیدا نشود یا استعمال آن مانعی داشته باشد باید عوض هر غسل، میت را یک تیمم بدهند.

. کسی که میت را تیمم می دهد باید دست خود را بر زمین بزند و به صورت و پشت دستهای میت بکشد و اگر

ممکن است بنابر احتیاط واجب با دست میت هم او را تیمم بدهد.

. اگر سدر یا کافور یا یکی از اینها پیدا نشود یا استعمال آن جایز نباشد مثل آن که غصبی باشد باید به جای هر کدام

که ممکن نیست میت را با آب خالص غسل بدهند.

. کسی که میت را غسل می دهد باید مسلمان دوازده امامی و عاقل و بالغ باشد و مسائل غسل را هم بداند.

. کسی که میت را غسل می دهد باید قصد قربت داشته باشد یعنی غسل را برای انجام فرمان خداوند عالم به جا

آورد، و اگر به همین نیت تا آخر غسل سوم باقی باشد کافی است و تجدید لازم نیست.

. بچه سقط شده را اگر  چهار ماه یا بیشتر دارد، باید غسل دهند و اگر چهار ماه ندارد باید در پارچه ای بپیچند و بدون

غسل دفن کنند.

. اگر مرد، زن را و زن، مرد را غسل بدهد باطل است ولی زن می تواند شوهر خود را غسل دهد و شوهر هم می تواند

زن خود را غسل دهد، اگر چه احتیاط مستحب آن است که زن شوهر خود و شوهر رن خود را غسل ندهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده − هفت =