برگزاری مراسم ترحیم و ختم توسط گروه موسیقی عرفانی خزان