کرایه ظروف و وسایل مورد نیاز برگزاری مراسمات و مجالس سفیران (ونک)