ظروف کرایه در دریاچه چیتگر, اجاره میز و صندلی در دریاچه چیتگر