رزرو مسجد شهید شمعچیان جهت برگزاری مراسم عزا در تبریز