مسجد الرسول سعادت آباد : میدان کاج تهران در شمال غرب تهران