مسجد الزهرا (س) (کرمانشاهی های مقیم مرکز) رزرو مجلس ختم