Tag - عکاسی و فیلمبرداری مراسم

فیلم برداری وعکس برداری از مجالس ترحیم

فیلم برداری و عکس برداری از مجالس ترحیم در مواقعی انسان عزیزی را از دست میدهد برایش سخت ترین لحظات میباشد زیرا از دست دادن عزیزان بسیار سخت است اما شاید این وداع تلخ را بخواهیم ما به یاد نگه داریم و آن را برای آیندگان ثبت کنیم امروزه با پیشرفت تکنولوژی...