Tag - مجوز فوت

زمان و نحوه صدور گواهی فوت توسط پزشک

گواهی فوت چیست؟ گواهی فوت برگه‌ای است که در آن علت مرگ و توضیحات مربوط به آن، وارد شده و تنها در صورتی توسط پزشک معتمد در منزل صادر می‌گردد که مرگ طبیعی رخ داده و پزشک آن را تائید کند. در دست داشتن این برگه برای تحویل متوفی به بهشت...