آیا معاد جسمانی است یا روحانی؟

 گرایش به ماندن، خواست فطری انسان هاست و این آرمان در قالب باور به سرای آخرت می گنجد؛ چنان که بن مایه اکثر ادیان، وحی و نبوت، و برنامه مشترک آنها توجه دادن به مبدا و معاد بوده است. همانطور که گفته شد يكي از مهم‌ترين موضوع اعتقادی همه اديان...

زندگی پس از مرگ از نظر قرآن

زندگی پس از مرگ و تا شروع قِیامت از نظر قران چگونه است؟ مساله بقاى روح بعد از مرگ انسانها از جمله مسائل و معارف اسلامى بوده، همه مسلمین اعم از شیعه و سنى و همه متکلمین اسلامى اعم از فرقه شیعه و معتزله و حتى اشاعره و ... این حقیقت...