Tag - روانشناسی کودک

بایدها و نبایدهای گفتگو با یک کودک در مورد مرگ

راهنمایی های والدین برای کمک به کودکان مقابله با مرگ هرگز آسان نیست. به عنوان یک بزرگسال، ما هم تحت تاثیر مصیبت ها قرار می گیریم. و بدون شک این مسئله برای کودکان نیز دشوار است. و این که بدانیم با کودک چگونه از مرگ صحبت می کنید؟ بسیار مهم است.اگرچه...