افتادن تاج گل در مراسم ترحیم توسط باد شدید و صحنه جالب