خبری کذب: بررسی علل شیوع اخبار نادرست درگذشت جامعه اطلاعاتی کشور