غلام حسین میرزاصالح پژوهشگر و مترجم نامدار ایرانی درگذشت