رزرو مسجد حجت بن الحسن (عج) کرج – جهت برگزاری مراسم ترحیم