نیروی خدماتی و اعزام مهماندار خانم و آقا جهت پذیرایی در مجالس