دلیل کمک گرفتن از تشریفات مجالس ظروف کرایه جهت برگزاری مراسم ختم