خدمات مورد نیاز منزل

 

ظروف کرایه

نیروی خدماتی

پک پذیرایی

کارت تشکر

حلوا و خرما

تهیه غذا

گل آرایی و شمع آرایی

مداحی با نی و دف 

 

سایر خدمات

نظرات بسته شده است.