قانون بدهی متوفی : اگر میت در زمان فوت بدهکار باشد،تکلیف وراث چیست؟