تاج گل خیریه شمیم، بنیاد نیکو کاری خدام  الحسین (ع)