مسجد ولیعصر (عج) (خوزستانیهای مقیم مرکز) رزرو مجلس ختم