ظروف کرایه شیراز – تشریفات و ظروف کرایه کهن جهت برگزاری مراسم