اعزام مهماندار خانم وآقا جهت پذیرایی در مجالس ترحیم