قرآن خواندن برای اموات: سوره ای با فضلیت برای اموات